Aspelmeyer Group
Universität Wien   Quantum Optics, Quantum Nanophysics and Quantum Information / Faculty of Physics
Quantum Foundations and Quantum Information on the Nano- and Microscale - Aspelmeyer Group
Quantum Foundations and Quantum Information on the Nano- and Microscale – Aspelmeyer Group

People

Aspelmeyer

Univ.-Prof. Dr. Markus Aspelmeyer

+43 (0) 1 4277 72530 +43 664 60277 72530 , markus.aspelmeyer(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Professors)
Universität Wien  

Blaser

Mag. Florian Blaser

+43 (0)1 4277 72537 , florian.blaser(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Cole

Dr. Garrett Cole


Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Delic

MSc. Uros Delic

+43 (0)1 4277 72532 , delic.uros(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Dragosits

Mathias Dragosits

+43 (1) 4277 72550
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Project Staff)
Universität Wien  

Fesel

BSc. Julian Fesel


Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Gärtner

Claus-Markus Gärtner

+43 (0)1 4277 72550 , claus.gaertner(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Grass

MSc. David Grass

+43 (1) 4277 72532 , david.grass(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Gut

MSc. Corentin Gut

Universität Wien


Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien   Universität Wien  

Hepach

MSc. Hans Hepach

+43(1)4277-72544 , Hans.Hepach(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Hofer

Mag. Joachim Hofer

+43 (0)1 4277 72537 , joachim.hofer(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Hofer

Dr. Sebastian Hofer

+43 (0)1 4277 72539 , sebastian.hofer(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Post Docs)
Universität Wien  

Hong, PhD.

Sungkun Hong, PhD.

+43 (0)1 4277 72535 , sungkun.hong(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Post Docs)
Universität Wien  

Kiesel

Dr. Nikolai Kiesel

+43 (0)1 4277 72534 , nikolai.kiesel(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Senior Scientists)
Universität Wien  

Löschnauer

MSc Clemens Löschnauer

+43 (1) 4277 72441
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien   Universität Wien  

Magrini

Lorenzo Magrini

+43 (1)4277 72550 , Lorenzo.Magrini(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien   Universität Wien  

Moghadas Nia

Ramon Moghadas Nia

+43 (0)1 4277 72538 , ramon.moghadasnia(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Riedinger

MSc. Ralf Riedinger

+43 (0)1 4277 72551 , ralf.riedinger(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Sahebdivani

Sahar Sahebdivani

+43 (0)1 4277 72550
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Schmöle

Dr. Jonas Schmöle

+43 (0) 1 4277 72533 , jonas.schmoele[at]univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (PhD Students)
Universität Wien  

Seiringer

Mag. Alexandra Seiringer

+43 (1) 4277 72531 , alexandra.seiringer(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Administrative Staff) , Fuentes Group (Administrative Staff)
Universität Wien  
Universität Wien  

Siegele

Martin Siegele

+43 (1) 4277 72551 , martin.siegele(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Master Students)
Universität Wien  

Slater

Dr. Joshua Slater

+43 (1) 4277 - 72543 , joshua.slater(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Post Docs)
Universität Wien  

Stana

Dr. Markus Stana

+43 (1) 4277 72912 , Markus.Stana(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien   Universität Wien  

Suchanek

Mag. Barbara Suchanek


Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien   Universität Wien  

Westphal

Dr. Tobias Westphal

+43 (1) 4277 72551 , tobias.westphal(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Post Docs)
Universität Wien   Universität Wien  

Wieczorek

Dr. Witlef Wieczorek

+43 (0)1 4277 72538 , witlef.wieczorek(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Withnell

Dr. Tom Withnell


Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien  

Zauner

Thomas Zauner

+43 (1) 4277 72551 , Thomas.Zauner(at)univie.ac.at
Aspelmeyer Group Aspelmeyer Group (Former Staff)
Universität Wien   Universität Wien